Algemene voorwaarden

1. Inleiding

 

Alle bestellingen en verkopen zijn onderworpen aan de algemene verkoopsvoorwaarden zoals hierna vermeld, behoudens schriftelijk overeengekomen afwijkingen die in geen enkel geval door de koper geïnterpreteerd kunnen worden als een algemene afwijking van de onderhavige voorwaarden van toepassing op de vroegere en/of toekomstige commerciële relaties tussen partijen. Kopers dienen minimaal 18 jaar oud te zijn om aanwezig te zijn bij een homeparty/workshop en/of om een bestelling of aankoop te plaatsen bij Yoni’s Corner. Yoni’s Corner kan niet aansprakelijk gesteld worden ingeval van overtreding van deze leeftijdsgrens, waarvan de controle en verantwoordelijkheid uitsluitend berust bij de gastheer/-vrouw van de homeparty/workshop.

Yoni’s Corner houdt zich het recht voor om zijn algemene voorwaarden te wijzigen, maar de algemene voorwaarden die aanvaard zijn tijdens de bestelling/aankoop blijven van toepassing gedurende deze overeenkomst. 

 

2. Algemene bepalingen

 

In het kader van deze algemene verkoopsvoorwaarden wordt verstaan onder:‘Yoni’s Corner: Joke Van Cuyck, Nekkerspoelstraat 176, 2800 Mechelen met als BTWnr Be 0507.961.779.

‘Koper’: Elke persoon die op een homeparty/workshop een bestelling plaatst of aankoop doet bij Yoni’s Corner

‘Gastvrouw,-heer’: elke (rechts-)persoon welke een homeparty/workshop organiseert voor derden, bijv. vrienden, familie, collega’s, kennissen, …. 

Elke koper wordt onweerlegbaar geacht deze algemene verkoopsvoorwaarden te kennen en zonder voorbehoud te aanvaarden door het plaatsen van een bestelling of het verrichten van een aankoop. De nietigheid of niet-afdwingbaarheid van een bepaling vervat in één van de artikelen van deze voorwaarden zal op geen enkele wijze het afdwingbare karakter van de andere bepalingen aantasten en de betrokken bepaling zal vervangen worden door een geldige en afdwingbare bepaling die de intentie van de partijen zo dicht mogelijk benadert.

 

3. Bestellingen, sluiten en uitvoering van de overeenkomst

 

Foto’s, catalogi, folders, waaronder eveneens deze vermeld op de website van Yoni’s Corner, of andere door Yoni’s Corner geleverde publiciteitsdocumenten zijn louter illustratief en hebben geen enkele contractuele waarde en zijn niet bindend. Verschillen in kleur, verhouding, vormgeving of afmeting tussen de afbeeldingen en het werkelijke product kunnen niet als non-conformiteit aangemerkt worden. Aanbiedingen en prijsopgaven op de website van Yoni’s Corner zijn slechts een uitnodiging aan het publiek tot het doen van een aanbod.

De overeenkomst wordt geacht te zijn gesloten vanaf het ogenblik dat Yoni’s Corner de bestelling uitdrukkelijk aanvaard heeft. De koper erkent, zo hij een bestelling plaatst en/of aankoop verricht, dat hij volledig werd ingelicht door Yoni’s Corner aangaande alle belangrijke en wettelijk verplichte informatie m.b.t. de goederen en dat hij hiervan goede kennis heeft.

 

4. Prijzen en Betaling

 

De informatie omtrent de producten, de levering en de betaling, werd opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie. De vermelde prijzen en eventuele promoties zijn enkel geldig op het moment van de bestelling en zijn vastgesteld op basis van de op dat ogenblik geldende aankoopprijzen, verzekering, transportkosten, enz. Yoni’s Corner behoudt zich het recht voor de prijzen te wijzigen, ingevolge een fluctuatie van één van voormelde elementen of elke andere maatregel buiten de wil van Yoni’s Corner. Alle prijzen zijn inclusief BTW, maar exclusief eventuele verzendingskosten die ten laste zijn van de koper.

Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

In geen geval kunnen betalingen worden opgeschort, noch op enige wijze gecompenseerd worden zonder schriftelijke en voorafgaandelijk toestemming van Yoni's Corner.

Indien de koper een bestelling plaatst, kan de koper bij het opgeven van de bestelgegevens een factuur aanvragen. Gelet op de leveringstermijnen vermeld in artikel 5 aanvaardt de koper uitdrukkelijk dat alle bestellingen betaalbaar zijn aan het adres van Yoni’s Corner, contant bij het plaatsen van de bestelling, al dan niet op een homeparty/workshop en zonder korting. Het bedrag van elke op de vervaldag niet betaalde bestelling wordt van rechtswege en zonder voorafgaandelijke aanmaning of ingebrekestelling, verhoogd met een verwijlintrest van 8,5% per jaar alsook met een schadebeding van 10%, en dit met een minimum van 65€, en dit zonder afbreuk te doen aan alle andere schadevergoedingen ingevolge de wanprestatie van de koper verschuldigd door hem. In geval van niet tijdige betaling vervalt van rechtswege een eventueel toegestane korting.

 

5. Levering en overmacht

 

Na ontvangst van een bestelling, verbindt Yoni’s Corner zich er toe om er voor te zorgen dat de goederen binnen een aanvaardbare termijn worden geleverd. 

Ingeval van tijdelijke uitputting van de voorraad wordt de koper hiervan per e-mail of telefonisch op de hoogte gebracht en zullen de goederen zo spoedig mogelijk worden nageleverd.   In dit geval heeft de koper het recht op annulering van dit deel van de bestelling.  Het reeds betaalde bedrag voor het ontbrekende deel van de bestelling, zal aan hem/haar worden teruggestort door Yoni’s Corner. 

Ingeval van definitieve uitputting van de voorraad wordt de koper hiervan op de hoogte gebracht.  In dit geval heeft de koper het recht op annulering van dit deel van de bestelling.  Het reeds betaalde bedrag voor het ontbrekende deel van de bestelling, zal aan hem/haar worden teruggestort door Yoni’s Corner.

Overschrijding van de onderling overeengekomen termijn of late levering geeft de koper geen recht op ontbinding van de verkoopsovereenkomst/bestelling, noch op schadevergoeding op eender welke manier.

Yoni’s Corner zal de bestelde goederen steeds laten leveren door een transportbedrijf, gekozen en bepaald door Yoni’s Corner. De leveringen gebeuren in een afgesproken afhaalpunt.  

Indien de pakketten met de bestelde goederen door de koper niet tijdig worden afgehaald in het afhaalpunt, zullen de kosten voor nieuwe verzending steeds ten laste van de koper zijn. 

In geval van overmacht of van een voorval dat voor Yoni’s Corner redelijkerwijze een beletsel uitmaakt voor de uitvoering van haar verbintenissen en dat niet aan haar toerekenbaar is, behoudt Yoni’s Corner zich respectievelijk het recht om de leveringstermijn te verlengen of de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen per schriftelijke kennisgeving aan de koper, zonder dat Yoni’s Corner de onvoorzienbaarheid van deze situatie dient te bewijzen en zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. Onder overmacht wordt verstaan brand, watersnood, oorlog, oproer, staking, blokkade, gedwongen sluiting van de onderneming, ziekte, ongevallen, een probleem van interne organisatie van de onderneming, in –of uitvoerverbod, transportmoeilijkheden, vertraagde toevoer/gebrek aan toevoer van leveranciers, en dit alles zowel bij Yoni’s Corner als bij haar leveranciers, toeleveranciers of andere betrokken derden. In dit geval van ontbinding van de overeenkomst wordt de koper onmiddellijk terugbetaald ten belope van de sommen die door de koper reeds waren betaald.

 

6. Bijdrage verzendkosten

 

Alle bestelling genoteerd op een homeparty/workshop worden standaard verzonden in 1 pakket naar de gastvrouw/heer of een onderling overeengekomen adres.

Indien de koper een individuele zending wenst worden 15€ extra verzendkosten aangerekend aan de koper.

 

7. Betaalwijze

 

Elke bestelling dient contant betaald te worden bij de bestelling van de goederen, zowel op de homeparty als op de webshop. De betaling gebeurt cash of via Bankcontact op het moment van de bestelling. Overschrijvingen worden niet aanvaard, tenzij bij het niet correct werken van het Bankcontacttoestel en worden aanzien als uitzondering. Overschrijvingen dienen altijd binnen de 48u betaald te worden op rekeningnr BE80 9731 2572 6077.Bij laattijdige betaling wordt een boete gerekend van 15€.

 

8. Privacy

 

Yoni’s Corner respecteert de privacy van de kopers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie zoals die door de koper is meegedeeld, vertrouwelijk wordt behandeld en zal bewaard worden in een digitaal databestand. Deze gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden voor de afhandeling van de bestelling en op geen enkele wijze aan derden overgemaakt worden. De koper heeft het recht op raadpleging en verbetering van zijn persoonsgegevens, alsook het recht op schrapping van zijn gegevens uit het databestand.

 

9. Klachten/ Aansprakelijkheid

 

Op elke homeparty/workshop worden alle artikelen voldoende toegelicht. Indien een artikel niet geheel aan de verwachtingen van de koper zou voldoen en/of ingeval de koper niet tevreden is over de kwaliteit van de geleverde producten, zonder dat echter enig gebrek of defect aan de producten bestaat, kan hiervoor geen enkele vorm van schadevergoeding geëist worden, noch kan de koper het artikel retourneren. Ingeval de koper medische of fysische klachten heeft na gebruik van geleverde goederen, kan hiervoor geen enkele vorm van schadevergoeding geëist worden, noch kan de koper het artikel retourneren. De volledige verantwoordelijkheid voor het gebruik en uittesten van de geleverde goederen behoort toe aan de koper. Yoni’s Corner geeft geen enkele garantie voor beoogde resultaten bij het gebruik van de door haar verkochte producten.

Yoni’s Corner wijst elke aansprakelijkheid of garantie af ingeval geleverde goederen verkeerd worden gebruikt. Yoni’s Corner garandeert dat de producten overeenkomen met de in het aanbod vermelde specificaties, en voldoen aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid conform de wettelijke bepalingen van toepassing op datum van aankoop. Yoni’s Corner is niet verantwoordelijk en biedt geen garantie voor de deugdelijkheid van producten van derden, die door de koper samen met de producten van Yoni’s Corner gebruikt worden.

De koper is gehouden de goederen bij de levering onmiddellijk te controleren op hun conformiteit en dient elke klacht op straffe van onontvankelijkheid, ten laatste binnen 7dagen (België) – 10 dagen (buitenland) na de levering, schriftelijk aan Yoni’s Corner mee te delen. Dit kan via info@yoniscorner.be. Het meedelen aan Yoni’s Corner van een klacht of het weigeren of terugsturen van bestelde goederen schort echter de verplichting van de koper om de factuur te betalen niet op. Yoni’s Corner zal naar best vermogen een oplossing aanbieden voor de klacht, in de mate dat deze gegrond is. 

Het in gebreke blijven van de koper om binnen voormelde termijn een klacht aan Yoni’s Corner mee te delen, geldt als een onvoorwaardelijke aanvaarding van de geleverde goederen.

Ingeval van foutieve levering door Yoni’s Corner kan de koper deze goederen op kosten van Yoni’s Corner terugsturen, op voorwaarde dat deze producten om hygiënische redenen: 

  • Ongebruikt zijn en
  • Onbeschadigd zijn en
  • Niet uit de verpakking zijn gehaald en/of verzegeling niet is verbroken.
  • Het terugzenden van foutief geleverde goederen dient te gebeuren binnen de 7dagen (België) of 10 dagen (buitenland) na ontvangst van de goederen.  Bij laattijdige terugzending of behoud van de foutief geleverde goederen, zullen zij worden gefactureerd aan de koper. Elke factuur is contant betaalbaar op het rekeningnummer van Yoni’s Corner.  
  • Dergelijke foutieve levering geeft de koper geen recht op korting, noch schadevergoeding op eender welke vorm. Yoni’s Corner zorgt in geval van een foutieve levering voor een kosteloze nalevering van de juiste goederen.

 

10. Eigendomsvoorbehoud / Overdracht van risico

 

Tot aan de volledige betaling door de koper van alle bedragen door hem verschuldigd uit hoofde van de overeenkomst blijven de goederen eigendom van Yoni’s Corner en bij niet of onvolledige betaling, kunnen ze op elk moment worden teruggehaald zonder de toestemming van de koper. Eens de goederen geleverd zijn, draagt de koper alle risico’s waaronder alle verlies-/venielings-/beschadigingsrisico

 

11. Garantie

 

Op de geleverde goederen zijn de wettelijke garantierechten van toepassing volgens de fabrikant .De datum van levering geldt als ingangsdatum voor de garantie. Ingeval de koper zich wenst te beroepen op de wettelijke garantierechten, dient hij/zij de geleverde goederen aangetekend terug te zenden naar Yoni’s Corner vergezeld van de originele gedagtekende bestelbon en in de originele verpakking. 

Er kan geen aanspraak gemaakt worden op de garantie:

  • Bij beschadiging door opzet of door nalatigheid
  • Bij beschadiging door verkeerd gebruik of nalatig onderhoud
  • Bij normale slijtage
  • Bij het ontbreken van de originele bestelbon
  • Bij een ongegronde klacht zijn de gemaakte kosten voor de rekening van de koper.

 

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

 

Ingeval van enig geschil naar aanleiding van een bestelling of aankoop bij Yoni’s Corner is het Belgisch recht uitsluitend van toepassing en zijn de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen uitsluitend bevoegd. Indien de klant een consument is in de zin van de wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming is art. 624, 1°, 2° en 4° Ger.W. van toepassing.

 

13. Omruiling van geleverde goederen

 

De koper heeft niet het recht een omruiling te vragen aan Yoni’s Corner van de bestelde of geleverde goederen.

 

14. Herroepingsrecht voor de consument (art. VI.67 Wetboek Economisch Recht-WER)

 

De consument-/koper heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen, op voorwaarde dat de goederen niet uit hun originele verpakking werden gehaald en de zegel niet werd verbroken in welk geval het herroepingsrecht uitdrukkelijk is uitgesloten conform artikel VI.73, 5° WER. De herroepingstermiin verstrijkt 14 dagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de koper aan Yoni’s Corner, t.a.v. Joke Van Cuyck, wonende 2800 Mechelen, Nekkerspoelstraat 176 en met ondernemingsnummer 0507.961.779 email info@yoniscorner.be via ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of email) op de hoogte stellen van de beslissing de overeenkomst te herroepen.  De koper kan hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping zoals hieronder is weergegeven, maar is hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Indien de koper gebruik maakt van het herroepingsrecht zijn de kosten van terugzending van het product voor diens eigen rekening.  Tijdens de bedenktijd zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Yoni’s Corner terugzenden.

Ingeval de levering van de goederen nog plaatsvindt na de verzending van de herroepingsbrief, dienen de geleverde goederen binnen de 2 werkdagen ongeopend, ongebruikt en onbeschadigd aangetekend teruggezonden te worden naar Yoni’s Corner op voormeld adres.